Khảo Sát Sức Khỏe California

Cuộc Khảo Sát Sức Khỏe California là gì? 

Khảo Sát Sức Khỏe California hiện đang được thực hiện để tìm hiểu sức khỏe của người dân tại California và những vấn đề của họ về chăm sóc sức khỏe. Kết quả của cuộc khảo sát này cung cấp thông tin quan trọng có thể giúp định hình các chính sách và các chương trình cho các cộng đồng của Tiểu Bang và địa phương.  Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào ĐÂY.

Tại sao quý vị nên tham gia? 

Sự tham gia của quý vị là rất quan trọng vì sẽ giúp các nhà nghiên cứu, công chúng và chính phủ hiểu rõ hơn về một số vấn đề sức khỏe và những khó khăn để có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại California. 

Làm sao tôi biết được quý vị sẽ giữ kín thông tin của tôi? Quyền riêng tư của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?

Bảo mật thông tin cá nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi xử lý mọi câu trả lời sao cho không ai có thể liên kết trực tiếp những câu trả lời nào là của hộ gia đình nào. Luật pháp quy định bất kỳ ai thực hiện cuộc nghiên cứu này đều phải bảo vệ quyền bảo mật thông tin của người tham gia. Chúng tôi không giữ lại tên, tất cả các địa chỉ nhà và số điện thoại (nếu chúng tôi có) đều được tách ra khỏi các câu trả lời khảo sát. Chúng tôi phải tuân theo các quy định rất nghiêm ngặt do Văn Phòng Bảo Vệ Đối Tượng Nghiên Cứu của UCLA (UCLA Office for Protection of Research Subjects) và Ủy Ban Bảo Vệ Các Đối Tượng Nghiên Cứu là Con Người (Committee for the Protection of Human Subjects) do tiểu bang California quản lý để bảo vệ quyền riêng tư và các quyền hạn của quý vị với tư cách người tham gia trong một dự án của trường đại học. Để biết thêm thông tin, nhấp VÀO ĐÂY.


Hãy Tham Gia Khảo Sát Sức Khỏe California 

Quý vị có thể sử dụng mã truy cập bảo mật ghi trong lá thư nhận được để truy cập bản khảo sát qua đường liên